Spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o., sídlo: Bardejovská 44, 080 01  Prešov, IČO: 45 358 559, IČ DPH: SK2022972105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22538/P, štatutárny orgán: Ing. Anton Lamanec – konateľ, e-mailová adresa: sibeka@sibeka.sk, web: www.sibeka.sk kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov spracovávaných na stránke sibeka.sk je spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies. Kliknutím na tlačidlo

PRIJAŤ VŠETKO“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej a reklamnej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany OÚ v Európskej únii.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „NASTAVENIA“, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookies lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa detailne so všetkými tretími stranami, s ktorými spolupracujeme (resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši partneri), zvoliť si len určité tretie strany, ktorým súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom „POTVRDIŤ MOJE NASTAVENIA“ ponechať základné nastavenie našej cookies lišty. Základné nastavenie našej cookies lišty v zásade znamená, že budeme spracúvať výlučne cookies prvej strany, t. j. naše vlastné technické cookies, ktorých právnych základom spracúvania je zákon. V prípade, ak budete mať záujem nastaviť svoje preferencie inak, máte možno cookies lištu kedykoľvek znova vyvolať a to prostredníctvom sekcie „NASTAVENIE SÚKROMIA“ v spodnej časti našej webovej stránky. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Po kliknutí na text „Pokračovať s nevyhnutnými cookies“ v hornej časti lišty budeme spracúvať iba základné cookies potrebné pre fungovanie stránky.

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch základných kategórii:

 1. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („technické cookies“) vám umožňujú pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ aktívne urobíte na našej webovej stránke.

Technické cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné.

Technické cookies zabezpečujú správne fungovanie funkcionalít našej webovej stránky a umožňujú jej optimálne využívanie ak to vyžaduje používateľa.

Používanie technických a funkčných cookies na našej webovej stránke je možné aj bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické alebo funkčné cookies zapnuté ani vypnuté v cookies lište, ktorá vám umožňujete individuálne spravovať vaše preferencie na našej webovej stránke. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou našej webovej stránky pri vašom prehliadaní.

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Meno Doména Platnosť Popis
PHPSESSID www.sibeka.sk 14 dní Cookie generované aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je univerzálny identifikátor používaný na údržbu premenných relácií používateľov. Spravidla ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je udržanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami.
device_view www.sibeka.sk 1 mesiac Tento súbor cookie sa používa na nastavenie prostredia mobilného zariadenia. Je nevyhnutné, aby zobrazovanie fungovalo správne.
eu-cookies www.sibeka.sk 7 dní Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie predvolieb súhlasu so súbormi cookie návštevníkov. Je nevyhnutné, aby banner cookies fungoval správne.

*Zoznam technických a funkčných cookies na našej webovej stránke môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických a funkčných cookies.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

 1. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ COOKIES

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú, aby sme vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. zapamätanie si vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely (napr. štatistiky v rámci Google Analytics), príp. na uľahčenie toku informácií z webu proworkoutgym smerom k používateľom (informácie o možných aplikáciách na stiahnutie a pod.).

V rámci našich analytických činností zaznamenávame najmä počet vašich návštev našej webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré vás k nám priviedli. Účelom našich analytických činností je snaha prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Meno Doména Platnosť Popis
_ga .sibeka.sk 2 roky Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.
_gid .sibeka.sk 1 deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.

*Rozšírený zoznam cookies tretích strán, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke a ktoré sa vytvárajú pre tretie strany – partnerov s vaším súhlasom alebo na základe oprávneného záujmu, je možné nájsť v druhej vrstve našej cookie lišty.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

 1. MARKETINGOVÉ A RETARGETINGOVÉ SÚBORY COOKIES

Marketingové cookies využívame okrem iného aj na profilovanie a to spôsobom, že sa zaznamenávajú aktivity používateľa na našej webovej stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli za účelom presnejšieho cielenia reklamného obsahu dostupného na našej webovej stránke. Tieto informácie používame na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľov a ich záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Napr. v špeciálnych kampaniach sa umiestňujú na webové stránky meracie kódy partnerov, aby vedeli identifikovať úspešnosť reklamného PR článku a jeho efektivitu v prípade prechodu návštevníka na web klienta. Ich hlavnou funkciou je napr. výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov, prepojenie rôznych zariadení, prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu, používanie presných údajov o geografickej polohe (ak súhlasíte) a i.

Ak nám teda udelíte súhlas so spracovaním marketingových cookies, tieto cookies môžeme spájať s informáciami o vašich aktivitách na našej webovej stránke – napr. s používaním používateľského účtu, prihlásením sa k odberu určitého typu informácií, o ktoré máte záujem. Účelom tohto spájania je naša snaha ponúknuť vám personalizované služby, personalizovaný obsah a personalizované reklamy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Účel spracovania OÚ: výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov za účelom doručovania marketingového odkazu.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Meno Doména Platnosť Popis
Stránka nepoužíva marketingové cookies

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, od spoločností Google, Inc.,využívame nástroje na analytické účely, ktoré ukladajú anonymné cookies. Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies. Spoločnosti zabezpečujúce predaj online reklamy, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ, ŠTATISTICKÉ A MARKETINGOVÉ ÚČELY

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické, štatistické a marketingové účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky proworkoutgym využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Odkazy na sociálne médiá

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete, aby vám v prípade záujmu umožnia  jednoduché spojenie s vašim používateľským kontom alebo vami zvolenou sociálnou sieťou.

V záujme ochrany vašich OÚ pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“.

Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej stránky, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej stránke (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej stránky do vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým, ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracúvania údajov, o ďalšom využití vašich OÚ poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Všeobecne k spracovávaniu COOKIES

Vezmite prosím na vedomie, že Prevádzkovateľ využíva služby tretích strán, aby sa dozvedel o používaní jeho webových stránok s cieľom optimalizovať vaše používateľské skúsenosti a zobraziť reklamu mimo webovej stránky Prevádzkovateľa. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a i.) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania OÚ.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. Prevádzkovateľ neuskutočňuje priamo prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi ako je Google a Meta. Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania OÚ právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Prevádzkovateľa potvrdenie (prístup), či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, keď boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania OÚ ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ;
  2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľa už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď:
  1. z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo
  2. na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoločnosť Prevádzkovateľa vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu OÚ SR.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať a to:

 • ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.
 • na našej webovej stránke v dolnej časti - NASTAVENIE SÚKROMIA, na ktoré keď kliknete viete si cookies lištu kedykoľvek vyvolať a udeliť/odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov e-mailom na adresu sibeka@sibeka.sk, alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa: SIBEKA GROUP s.r.o., Bardejovská 44, 080 01 Prešov. 

Ak Vám po prečítaní dokumentov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: sibeka@sibeka.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

Aktualizované dňa 10.07.2023