(v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vonom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov) (ďalej len ako ,,ZOOÚ“)) 

 1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o., sídlo: Bardejovská 44, 080 01  Prešov, IČO: 45 358 559, IČ DPH: SK2022972105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22538/P, štatutárny orgán: Ing. Anton Lamanec – konateľ, e-mailová adresa: sibeka@sibeka.sk, web: www.sibeka.sk kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov spracovávaných na stránke sibeka.sk je spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb v jeho zariadeniach.

Spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o. rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou SIBEKA GROUP s.r.o. a spôsobov ich využitia. Spoločnosť SIBEKA GROUP s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme,  spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, ako aj o Vašich právach a možnostiach ich uplatnenia. Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti SIBEKA GROUP s.r.o..

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“https://dataprotection.gov.sk a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“https://www.slov-lex.sk/.

Vaše osobné údaje sú uložené v samostatných databázach alebo e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo. Tieto dáta sú zálohované na dennej báze.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov typu „cookies“ sa dozviete na tejto stránke.

2. Aké druhy informácií a osobných údajov získavame a na aké účely? 

Vo všeobecnosti od Vás môžeme požadovať a získavať osobné údaje v rozsahu Vašich kontaktných údajov (meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia), prípadne iné identifikačné údaje. Ak od Vás požadujeme osobitné kategórie osobných údajov, uvedené bude predmetom osobitnej dokumentácie a o účele ich spracúvania Vás budeme informovať, ak to bude potrebné.  

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu:  Klient: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, pohlavie, adresa - ulica a číslo, PSČ, mesto, prechodné bydlisko, e-mail, telefónny kontakt, číslo bankového účtu, komunikácia s klientom.  Účel spracovania Vašich osobných údajov Osobné údaje sa spracovávajú za účelom poskytovania tovarov a služieb v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky služieb nemôžeme poskytovať.  

Zdroj Vašich osobných údajov 

Osobné údaje uvedené vyššie získavame priamo od Vás ako jednotlivca. Tieto osobné údaje získavame prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako internetovej stránky Prevádzkovateľa, formulárov, e-mailov, alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie s Vami, prípadne ste ich uviedli na iných dokumentoch.  Samozrejme máte právo zvoliť si, či nám poskytnete osobné údaje a umožníte nám identifikovať Vás. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, je možné, že Vám nebudeme schopní poskytnúť tovary a služby, ktoré od nás žiadate. 

Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje 

Vaše osobné údaje a informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie stanoveného účelu a/alebo ako to vyžadujú legislatívne požiadavky. Osobné údaje sa pravidelne prehodnocujú, aby sa zabezpečilo, že je ich uchovávanie potrebné. Zároveň sa snažíme sa uchovávať len také informácie, ktoré sú presné, aktuálne a relevantné. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom dostupných kanálov, aby sme urobili príslušné kroky na nápravu. 

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom 

Pri poskytovaní niektorých služieb môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj tretím stranám, ak existuje špecifický a legitímny účel a je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a kde sa prijmú všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby tretie strany boli viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť a súkromie vzhľadom na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ môže v niektorých špecifických prípadoch využívať Vaše údaje na účely priameho marketingu, v prípadoch, kedy sa to vyžaduje na základe Vami udeleného súhlasu. 

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám, s výnimkou: 

  • Zamestnanci a zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať tovary a služby v mene spoločnosti SIBEKA GROUP s.r.o. sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente,
  • orgány verejnej moci, externí dodávatelia, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov,
  • príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa ako aj prevádzku webhostingových služieb ako aj meranie návštevnosti webovej stránky 
  • prepojenie na sociálne siete.

Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Instagram a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku alebo Twitteri, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:

http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa Twitter o ochrane údajov/súkromia:

https://twitter.com/privacy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook alebo Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

Zaručujeme Vám bezpečnosť nakladania s Vašimi osobnými údajmi a informáciami, zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a ich neoprávnenému poskytnutiu a máme zavedené materiálne, technické a organizačné postupy na zabezpečenie ich ochrany. 

3. Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov? 

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov  

Dotknutá osoba má právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a informácie: o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

Právo na prístup k osobným údajom  

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.  

Právo na opravu  

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.  

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)  

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu prehodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si Vaše osobné údaje.  

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.  

Právo na prenositeľnosť údajov 

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

Právo uplatniť námietku vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania  

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.  

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov  

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 -  https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?  

Jednotlivé práva môžete uplatniť priamo u Prevádzkovateľa, a to telefonicky na linke: +421 948 414 977, poslaním e-mailu na adresu: sibeka@sibeka.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: SIBEKA GROUP s.r.o., Bardejovská 44, 080 01  Prešov.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od Prevádzkovateľa? 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.  

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.  

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?  

  • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.  
  • Komu odvolanie podávate.  
  • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.  
  • Dátum a miesto podpisu odvolania. 
  • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?  

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrené poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie súhlasu je možné zaslať e-mailom na adresu sibeka@sibeka.sk, alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa: SIBEKA GROUP s.r.o., Bardejovská 44, 080 01  Prešov. Ak Vám po prečítaní dokumentov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. 

Aktualizované dňa 10.07.2023